Skocz do zawartości
Godziny otwarcia: 14.07.2024
dzisiaj
nieczynne
 • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie

  CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie wraz z filiami w Kole, Słupcy i Turku zaprasza do odwiedzenia Biblioteki. W zbio­rach po­sia­da­my li­te­ra­tu­rę z za­kre­su pe­da­go­gi­ki, psy­cho­lo­gii i so­cjo­lo­gii. Li­te­ra­tu­rę na­uko­wą, popularnona­uko­wą, li­te­ra­tu­rę pięk­ną w tym be­le­try­sty­kę oraz du­ży wy­bór cza­so­pism pe­da­go­gicz­nych, psy­cho­lo­gicz­nych i oświa­to­wych.

  Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie
 • SOWA MOBI już w na­szej bi­blio­te­ce

  Dro­gi Czy­tel­ni­ku za­pra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z apli­ka­cji SOWA MOBI. In­for­ma­cje o zbio­rach na­szej bi­blio­te­ki znaj­dziesz na ekra­nie swo­je­go smart­fo­na. Wy­szu­ki­war­ka i fil­try w apli­ka­cji po­mo­gą Ci do­ko­nać szyb­kie­go wy­bo­ru. Apli­ka­cja przy­po­mni o wy­po­ży­czo­nych zbio­rach, któ­re bę­dziesz mu­siał nie­ba­wem zwró­cić do bi­blio­te­ki. Za­pro­po­nu­je też moż­li­wość prze­su­nię­cia da­ty zwro­tu, gdy­byś jesz­cze nie skoń­czył czy­tać.

  SOWA MOBI już w na­szej bi­blio­te­ce
 • Jubileusz 20-lecia obecności w UE

  W 2024 roku obchodzimy Jubileusz 20-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

  Jubileusz 20-lecia obecności w UE

Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności