Skocz do zawartości
Godziny otwarcia: 14.07.2024
dzisiaj
nieczynne
Strona główna Kadra kierownicza

Kadra kierownicza Biblioteki Pedagogicznej w Koninie

Na przestrzeni siedemdziesięciu lat istnienia Biblioteki Pedagogicznej w Koninie kierowało nią 10 osób. Oto ich krótkie sylwetki:

1. Józefa Kamińska

Kierownik biblioteki w latach 01.01.1952 – 30.10.1955

Pozyskiwała nowych czytelników na sierpniowych konferencjach i na zebraniach zespołów przedmiotowych.

2. Danuta Lewandowska

Kierownik biblioteki w latach 01.11.1955 – 28.02.1958

Otrzymała wsparcie merytoryczne od Wydziału Oświaty.

3. Jadwiga Dobrecka 

Zdjęcie Jadwigi Dobreckiej, Kierownik biblioteki w latach 15.03.1958 – 31.08.1971

Kierownik biblioteki w latach 15.03.1958 – 31.08.1971

Formalnie przejęła bibliotekę w maju 1958 roku. Była jedną z osób, które najdłużej kierowały pracą biblioteki. Za jej czasów następowały bardzo duże zmiany w charakterze działalności placówki i rozszerzała się współpraca ze środowiskiem oświatowym Konina, wzrastała liczba czytelników. Po przejściu na emeryturę pracowała w bibliotece jeszcze przez jakiś czas na pół etatu (do 30.06.1975).  W roku 1988 pani Dobrecka przekazała naszej bibliotece swój zbiór elementarzy szkolnych – polskich, a także obcojęzycznych. W holu biblioteki została zorganizowana ich wystawa. W następnych latach były one wielokrotnie wykorzystywane w celach metodycznych. Do dzisiaj te elementarze są chlubą biblioteki.

4. Maria Kostrzewa

zdjęcie Marii Kostrzewy, Kierownik biblioteki w latach 01.09.1971 – 31.08.1975

Kierownik biblioteki w latach 01.09.1971 – 31.08.1975

Według jej słów, konińska biblioteka należała w tamtych czasach „do przodujących w województwie zarówno pod względemgromadzenia zbiorów, jak i form pracy z czytelnikami, co stanowi zasługę dotychczasowych jej pracowników”.

5. Krystyna Rybczyńska 

zjęcie Krystyny Rybczyńskiej,  Dyrektor biblioteki w latach 01.09.1975 – 31.08.1985

Dyrektor biblioteki w latach 01.09.1975 – 31.08.1985

Pani Rybczyńska została pierwszym „Dyrektorem” placówki, gdyż na skutek zmian administracyjnych w Polsce, Konin został miastem wojewódzkim, co prowadziło do powstania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej. Za czasów jej dyrektorowania biblioteka zmieniła siedzibę (w 1980 roku) przenosząc się ze SP nr 5 do budynku po dawnym komitecie PZPR na obecnym Pl. Niepodległości. Przy bibliotece zaczęła działać Rada Biblioteczna. W tym czasie przybywało książek i czasopism, wzrastała liczba czytelników i wypożyczeń. Pani Dyrektor nawiązywała współpracę z innymi placówkami oświatowymi z terenu Konina i województwa, zatrudniała nowych pracowników, uczestniczyła w wielu naradach i konferencjach lokalnych i ogólnopolskich. Pani Rybczyńska odeszła na emeryturę w 1985 roku, po dziesięciu latach kierowania placówką przemianowaną z powiatowej na wojewódzką. Tak została pożegnana przez pracowników „Pracowaliśmy pod kierownictwem Pani 10 lat… Czas wspólnej pracy i wspólnego zaangażowania mija szybko. Mija jeszcze szybciej, gdy upływa w serdecznej, pełnej zaufania atmosferze, gdy stosunki w pracy są sympatyczne, gdy zrozumiałe wymagania łączą się z serdecznością i życzliwością dla pracowników. A takim właśnie życzliwym stosunkiem obdarzała nas nasza szefowa… Będzie nam brakować Pani Dyrektor, jej taktu, uprzejmości i okazywanej nam życzliwości…”

6. Irena Borkowska 

zdjęcie Ireny Borkowskiej., Dyrektor biblioteki w latach 01.09.1985 – 31.08.1991

Dyrektor biblioteki w latach 01.09.1985 – 31.08.1991

Pani Irena Borkowska związana była z biblioteką przez 18 lat pracy zawodowej (1975-1993), a w latach 1985-1991 piastowała stanowisko dyrektora. Kontynuowała ideę pracy swojej poprzedniczki. W czasie pełnienia przez nią funkcji dyrektora biblioteka została przeniesiona z Placu PZPR (obecnie Niepodległości) do budynku przy ul. Przemysłowej 7. Dzięki jej staraniom Biblioteka zyskała nowe pomieszczenia i mogła rozwijać swoją działalność. Pani Borkowska nadzorowała budowę i urządzanie biblioteki dbając o każdy szczegół. Pracownicy Biblioteki wspominając panią Dyrektor podkreślają jej wysoką kulturę osobistą, zaangażowanie, fachowość i dużą empatię. Wszystko to przekładało się na jakość pracy biblioteki i prestiż w środowisku lokalnym. Po przejściu na emeryturę pracowała jeszcze przez dwa lata w niepełnym wymiarze godzin. Zawsze interesowała się losami biblioteki oraz jej pracowników, aktywnie uczestniczyła w wydarzeniach bibliotecznych. 

7. Zofia Robaszkiewicz-Kajda 

zdjęcie Zofii Robaszkiewicz-Kajda, Dyrektor biblioteki w latach 01.09.1991 – 31.08.2007 

Dyrektor biblioteki w latach 01.09.1991 – 31.08.2007 

W roku 1991 dyrektorem biblioteki została pani Zofia Robaszkiewicz-Kajda. Pracowała na tym stanowisku najdłużej ze wszystkich szefowych konińskiej placówki, bo aż szesnaście lat. Pracę w bibliotece rozpoczęła 01.09.1988 r. To za jej kadencji doszło do wzrostu liczby czytelników, co było związane przede wszystkim ze wzrostem cen książek. Paradoksem tej sytuacji był fakt, że książki były za drogie również dla bibliotek, więc Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ratowała się, wprowadzając w 1994 roku tak zwane cegiełki na Fundusz Wspierania PBW w Koninie. Za jej czasów biblioteka nawiązała współpracę z Instytutem Goethego w Monachium i Międzynarodową Fundacją Ekologiczną z Poznania. Pani Dyrektor wykorzystywała łamy lokalnej prasy i radia w celu popularyzacji biblioteki. Od 1 stycznia 1999 roku na skutek ponownych zmian administracyjnych w Polsce pieczę nad biblioteką przejął Marszałek Województwa Wielkopolskiego, a placówka została Publiczną Biblioteką Pedagogiczną. Dyrektorem nadal była pani Zofia Robaszkiewicz-Kajda. W połowie 2003 r. rozpoczęła się komputeryzacja biblioteki. Pani Robaszkiewicz-Kajda była lubiana przez pracowników i zawsze otwarta na wszelkie „biblioteczne nowości”. Włączała często pracowników w podejmowanie różnych decyzji dotyczących spraw zawodowych. Z jej inicjatywy zorganizowano wiele fantastycznych wycieczek krajoznawczo-integracyjnych.

8. Danuta Jaszczak 

zdjęcie Danuty Jaszczak, Dyrektor biblioteki w latach 01.09.2007 – 31.12.2012, wicedyrektor CDN w Koninie w latach 01.01.2013 –31.08.2018

Dyrektor biblioteki w latach 01.09.2007 – 31.12.2012, wicedyrektor CDN w Koninie w latach 01.01.2013 –31.08.2018

Pani Danuta Jaszczak przejęła obowiązki dyrektora po pozytywnym rozstrzygnięciu konkursu na to stanowisko – od 01.09.2007 roku.  Wcześniej, w okresie 01.09.1992 – 01.10.1994 pracowała w wypożyczalni na stanowisku nauczyciela bibliotekarza. Następne 13 lat przepracowała jako nauczyciel konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli. Funkcję dyrektora pełniła do czasu utworzenia, uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Centrum Doskonalenia Nauczycieli, którego częścią składową została biblioteka. Pełniła wtedy funkcję wicedyrektora ds. Biblioteki (od 2013 roku), a później wicedyrektora Centrum – do czasu przejścia na emeryturę 31.08.2018 roku. Towarzyszyło jej poczucie odpowiedzialności za bibliotekę i jej zespół. W miarę potrzeby korzystała z pomocy pracowników, głównie kierowników działów i filii. Stwarzała pracownikom możliwości rozwoju zawodowego i dokształcania. Poszerzała kontakty z dyrektorami wielkopolskich bibliotek pedagogicznych. Pani Danuta Jaszczak była jako dyrektor otwarta na nowości, konsekwentna i kreatywna.

9. Jarosław Jankowski 

zdjęcie Jarosław Jankowskiego, Dyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli od 01.01.2013

Dyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli od 01.01.2013 

Pan Dyrektor poznawał specyfikę pracy biblioteki pracując po sąsiedzku – w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym. Działania tych instytucji często splatały się ze sobą za sprawą nauczycieli. Od 1 stycznia 2013 roku w Koninie działa Centrum Doskonalenia Nauczycieli powstałe z połączenia Publicznej Biblioteki Pedagogicznej oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.  Dyrektorem tej nowej instytucji – po wygranym konkursie został właśnie pan Jarosław Jankowski. W projekcie konkursowym szczególną uwagę zwracał na optymalizację zasobów ludzkich – czyli jak najefektywniejsze wykorzystanie kadry obydwu placówek, a także tworzenie zespołów tematycznych do realizacji poszczególnych zadań. Konsekwentnie realizuje swoje zadania jako szef doskonale działającej placówki. A biblioteka marzeń pana Dyrektora to „miejsce skłaniające do refleksji, zadumy, służące odpoczynkowi, ale i twórczej pracy…” 

10. Anna Chudzińska 

zdjęcie Anny Chudzińskiej,

Wicedyrektor Centrum Doskonalenia Nauczycieli od 01.09.2018 

Pani Anna Chudzińska rozpoczęła pracę w bibliotece pedagogicznej na stanowisku nauczyciela bibliotekarza w Filii w Słupcy w roku 1995. Od 1.01.2018 roku piastowała funkcję p.o. Kierownika tejże Filii. Sprawdziła się na tym stanowisku jako doskonale prowadząca placówkę szefowa. W 2018 roku otrzymała także propozycję objęcia funkcji wicedyrektora Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie. Pani Anna Chudzińska skorzystała z niej i od 1.09.2018 roku jest wicedyrektorem Centrum. Do jej zadań należy między innymi „opieka” nad biblioteką pedagogiczną.