Skocz do zawartości
Godziny otwarcia: 14.07.2024
dzisiaj
nieczynne
Strona główna Czytak

Czytak - książki mówione

logotyp stowarzyszenia pomocy osobom niepełnosprawnym larix

 

Bi­blio­te­ka bar­dziej do­stęp­na dla osób nie­peł­no­spraw­nych

CDN Pu­blicz­na Bi­blio­te­ka Pe­da­go­gicz­na w Ko­ni­nie przy­stą­pi­ła do pro­jek­tu Wy­po­ży­czal­nia od­twa­rza­czy cy­fro­wej książ­ki mó­wio­nej dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych – Edy­cja 2015 i Edy­cja 2016 re­ali­zo­wa­ne­go przez Sto­wa­rzy­sze­nie Po­mo­cy Oso­bom Nie­peł­no­spraw­nym „La­ri­x” im. Hen­ry­ka Rusz­czy­ca. Pro­jekt jest do­fi­nan­so­wa­ny przez Mi­ni­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Na­ro­do­we­go i skie­ro­wa­ny jest wy­łącz­nie dla osób z wa­dą wzro­ku.

W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabowidzące. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać Czytaka z nagranymi książkami czytelnikom z wadą wzroku. Biblioteka dysponuje bezpłatnym pakietem ok. 1000 cyfrowych książek.
Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabowidzących.


We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza Biblioteka będzie wzbogacać zasoby cyfrowe dostosowane dla osób z wadą wzroku.
Osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku, które chciałyby takie urządzenie wypożyczyć, z przyczyn technicznych, przed wizytą, proszone są o kontakt telefoniczny lub e-mail z Wypożyczalnią Biblioteki Pedagogicznej przy ul. Przemysłowej 7 (wjazd od ul. Torowej). Informacje na temat Czytaka i  możliwości wypożyczenia można uzyskać pod numerem: tel. 63 242-63-39, adres mailowy: wypozyczalnia@cdnkonin.pl