Skocz do zawartości
Godziny otwarcia: 14.07.2024
dzisiaj
nieczynne
Strona główna Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Koninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://cdnkonin.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2023-09-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-09-02.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Wymagania, które nie zostały spełnione: napisy rozszerzone, audiodeskrypcja.


Powody wyłączenia: poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla CDN w Koninie, jednak – w miarę napływania środków finansowych – platforma informacyjna będzie udoskonalana, aż do całkowitego zapewnienia dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Kordylewski, mkordylewski@cdnkonin.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer 63 242 23 32. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Budynek CDN w Koninie na ul. Sosnowej 14

Do budynku prowadzą dwa wejścia oznaczone literami A i B. Wejście A jest z poziomu chodnika, do wejścia B prowadza schody. Główne wejście to A. Dla osób na wózkach dostępny jest cały budynek. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.

W szczycie budynku znajduje się miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Budynek CDN PBP w Koninie na ul. Przemysłowej 7

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Torowej. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się podjazd dla wózków.

Sekretariat znajduje się po lewej stronie od wejścia.

W budynku nie ma windy osobowej. Jest schodołaz umożliwiający komunikację parter-przyziemie.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy wejściu.

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.


Budynek CDN PBP w Koninie Filia w Słupcy na ul. Armii Krajowej 27

Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Armii Krajowej. Do wejścia prowadzą schody.

Biblioteka znajduje się po lewej stronie od wejścia.

Budynek wyposażony jest w windę dla osób niepełnosprawnych.

W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.


Budynek CDN PBP w Koninie Filia w Turku na al. Piłsudskiego 1

Do budynku prowadzi jedno wejście od al. Piłsudskiego. Do wejścia prowadzą schody.

Biblioteka znajduje się na piętrze budynku.

W budynku nie ma windy.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.


Budynek CDN PBP w Koninie Filia w Kole na ul. Włocławskiej 1

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Włocławskej. Do wejścia głównego prowadzą schody.

Drugie wejście dostępne jest z poziomu chodnika (bez schodów).

W budynku nie ma windy.

W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.