Skocz do zawartości
Godziny otwarcia: 01.10.2023
dzisiaj
nieczynne
  • Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie

    CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie wraz z filiami w Kole, Słupcy i Turku zaprasza do odwidzenia Biblioteki. W zbio­rach po­sia­da­my li­te­ra­tu­rę z za­kre­su pe­da­go­gi­ki, psy­cho­lo­gii i so­cjo­lo­gii. Li­te­ra­tu­rę na­uko­wą, popularnona­uko­wą, li­te­ra­tu­rę pięk­ną w tym be­le­try­sty­kę oraz du­ży wy­bór cza­so­pism pe­da­go­gicz­nych, psy­cho­lo­gicz­nych i oświa­to­wych.

    Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Koninie
  • SOWA MOBI już w na­szej bi­blio­te­ce

    Dro­gi Czy­tel­ni­ku za­pra­sza­my do sko­rzy­sta­nia z apli­ka­cji SOWA MOBI. In­for­ma­cje o zbio­rach na­szej bi­blio­te­ki znaj­dziesz na ekra­nie swo­je­go smart­fo­na. Wy­szu­ki­war­ka i fil­try w apli­ka­cji po­mo­gą Ci do­ko­nać szyb­kie­go wy­bo­ru. Apli­ka­cja przy­po­mni o wy­po­ży­czo­nych zbio­rach, któ­re bę­dziesz mu­siał nie­ba­wem zwró­cić do bi­blio­te­ki. Za­pro­po­nu­je też moż­li­wość prze­su­nię­cia da­ty zwro­tu, gdy­byś jesz­cze nie skoń­czył czy­tać.

    SOWA MOBI już w na­szej bi­blio­te­ce

Aktualności

Zobacz wszystkie aktualności
Spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie

Zapraszamy na spotkanie autorskie z Andrzejem Wasilewskim, które odbędzie się 6 października 2023 roku, o godz. 17.00 w CDN Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Koninie, ul. Przemysłowa 7.

Czytaj więcej
Wsparcie zaklęte w słowach - spotkanie Sieci współpracy

Wsparcie zaklęte w słowach - spotkanie Sieci współpracy

Zapraszamy  na pierwsze w roku szkolnym 2023/2024 spotkanie "Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy z Konina i powiatu konińskiego". Spotkanie w formie warsztatów biblioterapeutycznych organizujemy wspólnie z Konińskim Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich.

Czytaj więcej

SOWA MOBI już w naszej bibliotece

Drogi Czytelniku zapraszamy do skorzystania z aplikacji SOWA MOBI. Informacje o zbiorach naszej biblioteki znajdziesz na ekranie swojego smartfona. Wyszukiwarka i filtry w aplikacji pomogą Ci dokonać szybkiego wyboru. Aplikacja przypomni o wypożyczonych zbiorach, które będziesz musiał niebawem zwrócić do biblioteki. Zaproponuje też możliwość przesunięcia daty zwrotu, gdybyś jeszcze nie skończył czytać.

Czytaj więcej
Narodowe Czytanie w CDN PBP

Narodowe Czytanie w CDN PBP

W związku z coroczną akcją, odbywającą się pod patronatem pary prezydenckiej, w której cała Polska (i nie tylko) wspólnie czyta dzieła naszych autorów, Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Filia w Słupcy włączyła się w działania promujące czytanie.

Czytaj więcej
Dykusyjny Klub Książki

Dykusyjny Klub Książki

Dnia 8 września 2023 r. spotkał się nauczycielski Dyskusyjny Klub Książki. Omawiano książkę Jennie Dielemans „Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym”. 

Czytaj więcej

Picturebooki – niezwykłe książki w pracy nauczyciela

Zapraszamy zainteresowanych nauczycieli na szkolenie pt. Picturebooki – niezwykłe książki w pracy nauczyciela. Szkolenie odbędzie się w ramach Konińskich Spotkań Edukacyjnych w dniu 09.09.2023 r., adresowane jest do wszystkich nauczycieli pragnących wzbogacić swoją wiedzę na temat możliwości wykorzystania picturebooków w pracy edukacyjnej i wychowawczej.  

Czytaj więcej
Czwartki z Warsztatami Terapii Zajęciowej

Czwartki z Warsztatami Terapii Zajęciowej

CDN PBP Filia w Turku od roku współpracuje z Warsztatami Terapii Zajęciowej. Zapraszamy uczestników raz w miesiącu na zajęcia, których celem jest stworzenie przyjaznej przestrzeni, w której uczestnicy mogą rozwijać swoje zdolności i nabywać nowe umiejętności.

Czytaj więcej