Skocz do zawartości
Godziny otwarcia: 28.05.2024
800 - 1900
Strona główna Aktualności Tro­pem le­gend wiel­ko­pol­ski­ch

Tro­pem le­gend wiel­ko­pol­ski­ch

„Wę­drów­ka po Poznaniu” to te­­mat prze­­wo­d­ni war­sz­ta­­tów w ra­­mach pro­­je­k­tu edu­­ka­­cy­j­ne­­go „Tro­pem le­gend wiel­ko­pol­ski­ch”. Ucze­st­ni­­ka­­mi spo­­t­ka­nia by­­li ucznio­­wie trzech klas ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie. Dzie­ci po­zna­ły le­gendę o poznańskich koziołkach, gwarę poznańską oraz cie­ka­wost­ki do­ty­czą­ce mia­sta. Wy­­ko­­na­­ły rów­nież pra­­ce pla­­sty­cz­ne zwią­­za­­ne z te­­ma­­tem za­­jęć - album techniką scrapbookingu.

Zobacz także