Skocz do zawartości
Godziny otwarcia: 05.03.2024
800 - 1900
Strona główna Aktualności Projekt edukacyjny „Tropem legend wielkopolskich”

Projekt edukacyjny „Tropem legend wielkopolskich”

Ucz­nio­wie kla­­sy trzeciej Sz­ko­ły Pod­sta­wo­wej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Ko­ni­nie uczest­ni­czy­li w za­ję­ciach „Wędrówka po Koninie” zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Bi­blio­te­kę Pe­da­go­gicz­ną w Ko­ni­nie w ra­mach pro­jek­tu edu­ka­cyj­ne­go „Tropem legend wielkopolskich”. Dzie­ci zapoznały się z legendą o Koninie przedstawioną w teatrzyku kamishibai, rozwiązywały zadania logiczne, wykonały pocztówkę techniką pop-up. Interesującym elementem zajęć było poznanie przez uczniów ciekawostek dotyczących regionalnej kuchni ochweśnickiej.  

Zobacz także