Skocz do zawartości
Godziny otwarcia: 21.04.2024
dzisiaj
nieczynne
Strona główna Aktualności Arteterapia w Domu Pomocy Społecznej w Koninie

Arteterapia w Domu Pomocy Społecznej w Koninie

Pra­cow­ni­cy Bi­blio­te­ki zor­ga­ni­zo­wa­li wielkanocne warsz­ta­ty pa­pier­ni­cze dla miesz­kań­ców Do­mu Po­mo­cy Spo­łecz­nej w Ko­ni­nie. Pod­czas spo­tka­nia pen­sjo­na­riu­sze wy­ko­na­li ozdoby świąteczne. Za­ję­cia cie­szy­ły się du­żym za­in­te­re­so­wa­niem i za­an­ga­żo­wa­niem ze stro­ny se­nio­rów, któ­rzy wy­ra­zi­li chęć uczest­nic­twa w ko­lej­nych spo­tka­niach.

Zobacz także